POZOR: Na koučovacím výcviku AKOR® s akreditací MŠMT startujícím v září 2024 zbývají poslední 2 místa. Přihlaste se zde >

FacebookLinkedIn Instagram

Jak dosáhnout změny svých myšlenkových vzorců pomocí NLP

Jak může NLP pomoci k pozitivní změně v osobním a profesním rozvoji? Jaké přístupy NLP umožňují lidem lépe porozumět sobě i ostatním, zlepšit komunikační dovednosti a překonávat osobní bariéry, které jim brání v dosahování cílů. Tento článek vám nabídne pohled na základní principy NLP, přinese praktické postupy a příklady využití a ukáže, jak můžete pomocí NLP měnit své myšlenkové vzorce pro dosažení lepšího života.

Co je NLP

Neurolingvistické programování, známé pod zkratkou NLP, je fascinující a zároveň lehce kontroverzní přístup k osobnímu a profesnímu rozvoji. Vzniklo v 70. letech 20. století díky práci Richarda BandleraJohna Grindera, kteří se snažili dekódovat a modelovat úspěšné komunikační strategie významných terapeutů té doby. Od té doby se NLP rozrostlo o širokou paletu technik a přístupů, které znamenají pomoc v efektivnější komunikaci, změně myšlenkových vzorců a dosažení lepšího života.

Metoda NLP je metodou pro profesní a osobní rozvoj a není náhradou za specializovanou psychologickou, psychiatrickou nebo jinou odbornou péči.

ČTĚTE TAKÉ ČLÁNEK: Jak fungují sebesabotéři v našem životě a jak je zvládnout

Základní principy a pojmy ze sféry NLP

Seznamte se se základními pojmy ze sféry neurolingvistického programování.

Mapa není území

Tento základní princip NLP říká, že naše vnímání světa není jeho přesnou kopií, ale spíše subjektivním ztvárněním reality. Každý z nás tak žije ve své vlastní „mapě“ reality, která je formována našimi zkušenostmi, hodnotami, přesvědčeními a smyslovými vjemy.

Chápání tohoto principu je klíčové pro porozumění, proč lidé reagují různě v identických situacích, a jak lze pracovat na změně našeho vnímání a chování.

Kalibrace

Tento koncept se týká schopnosti pozorovat a interpretovat neverbální signály v komunikaci. Kalibrace je důležitá pro účinné navázání a udržení vztahu s druhými lidmi. Díky pozornosti k neverbálním signálům můžeme lépe rozumět tomu, co druhý člověk opravdu cítí nebo myslí, což nám umožňuje reagovat vhodněji a efektivněji.

Kotvení

Kotvení je NLP technika, která umožňuje na základě podmíněného reflexu spojit konkrétní stimul (např. dotek, zvuk nebo obraz) s určitým emočním stavem. Tuto metodu lze využít k cílenému vyvolání pozitivních emocí nebo k potlačení negativních reakcí přesně v těch v situacích, kdy je to potřeba. Například si můžeme „zakotvit“ pocit klidu ve vazbě na dotek na bříško levého ukazováčku, který pak můžeme použít v stresových situacích pro rychlý návrat do stavu pohody.

Přerámování

Přerámování neboli přeformulování je technika, která nám pomáhá změnit způsob, jakým vnímáme určitou situaci nebo zkušenost, a tím změnit i naši reakci na ni. Jde o nalezení nového (často pozitivnějšího nebo užitečnějšího) významu v dané situaci.

V následujících částech článku se dozvíte, jak můžete tyto a další principy NLP aplikovat v praxi, abyste mohli otestovat a efektivně měnit své myšlenkové vzorce a dosáhnout tak lepšího života.

ČTĚTE TAKÉ ČLÁNEK: Kde se vzal koučink? Co tvoří historii koučinku?

Jak měnit myšlenkové vzorce pomocí NLP

Pro možnost změny našich myšlenkových vzorců je třeba nejprve identifikovat svá omezující přesvědčení. Tyto vnitřní „brzdy“ často působí na nevědomé úrovni a nejsnadněji je můžeme poznat tak, že fakticky ovlivňují náš způsob myšlení a jednání negativním způsobem. Naše omezující přesvědčení mohou vypadat např. takto:

Abychom tato přesvědčení odhalili, můžeme si položit konkrétní otázky pro jejich identifikaci jako:

Techniky pro změnu negativních myšlenkových vzorců a emočních reakcí

Jednou z technik NLP je reframing, neboli přeformulování, které spočívá ve změně perspektivy na danou situaci. Pokud se například bojíte veřejného vystoupení či zkoušky, můžete si říct, že jde nikoliv o hrozbu, ale o možnost setkat se se zajímavými lidmi, zažít novou zkušenost a ukázat, co umíte. Tato změna perspektivy, z níž na situaci nahlížíte, může zásadně ovlivnit vaše pocity a chování.

Další užitečnou technikou je vizualizace. Představte si, že negativní myšlenka je určitým objektem (např. kamenem), který můžete vzít a odhodit daleko od sebe. Jakmile je tento objekt ve vaší představě daleko, všimněte si, že negativní myšlenka je méně intenzivní a nyní má i mnohem menší vliv na vaše emoce.

Postupy pro zlepšení komunikace s ostatními

NLP učí, že klíčem k úspěšné komunikaci je schopnost vcítit se do druhých a pochopit jejich „mapu světa“. Empatické naslouchání a zrcadlení (tedy opakování nebo parafrázování toho, co nám druhý říká, a to včetně neverbální složky komunikace) může vést k lepšímu porozumění a hlubšímu spojení. Tím, že se naučíme rozpoznat a respektovat různé komunikační styly, můžeme mnohem lépe reagovat na potřeby a pocity druhých.

Technika kotvení pro zlepšení sebeúcty a sebevědomí – prakticky

Technika kotvení je jedním z postupů NLP, který nám může pomoci posílit sebeúctu a sebevědomí.

 1. Vyberte si ve svém životě moment, kdy jste se cítili úspěšní a šťastní.
 2. Vizualizujte si tento okamžik co nejživěji – co jste viděli, slyšeli, cítili.
 3. Když je tento pocit nejsilnější, dotkněte se vybraného místa na vašem těle (například zápěstí nebo se lehce štípněte). Tento dotyk se stane vaší kotvou.
 4. Udělejte si malou pauzu, kdy změníte polohu svého těla a budete chvíli myslet na něco jiného.
 5. Následně bod 2 až 4 pětkrát opakujte.
 6. Kdykoliv budete potřebovat zvednout sebevědomí, stačí si zopakovat zvolený dotyk a navodíte si tak znovu ten příjemný stav na úrovni myšlenek, těla i emocí.

ČTĚTE TAKÉ ČLÁNEK: Poznejte, v čem může být nápomocné NLP

Příklady dalších možností využití postupů NLP v každodenním životě

Neurolingvistické programování může být přínosné v mnoha různých situacích. Níže uvádím aspoň několik z nich. 

Jak použít NLP pro zlepšení osobní produktivity a dosažení cílů

Představte si, že máte seznam úkolů, který se zdá být nekonečný. A přes veškerou vaši snahu se vám nedaří jej zkrátit. Zde může NLP poskytnout pomocnou ruku například prostřednictvím postupu zvaného kreativní vizualizace.

 1. Vytvořte si v mysli co nejživější obraz dosažení vašeho cíle.
 2. Představte si pocity, které budete mít, když úkol dokončíte, zvuky, které uslyšíte, a dokonce i vůně, které by mohly být spojeny s vaším úspěchem.
 3. Na tuto představu si dopřejte dostatek času a klid.

Tato technika vám může pomoci vytvořit silnou motivaci a otevřít tak novou mentální cestu ke zvládnutí vašeho cíle.

Jak pomocí NLP posílit kreativitu a nalézt nová řešení problémů

Kreativita je klíčová pro řešení problémů v osobním i profesním životě. NLP rozvíjí techniku zvanou myšlenkové mapy, která pomáhá strukturovat myšlenky a podněcuje mozek k hledání nových, originálních řešení.

Myšlenková mapa

Zde je základní postup pro její vytvoření:

 1. Zvolte centrální téma. Na střed prázdného papíru napište nebo nakreslete téma nebo otázku, kterou chcete prozkoumat.
 2. Vytvořte hlavní linky. Od centrálního tématu vytáhněte větve (cesty, linky) k hlavním podtématům nebo klíčovým bodům, které se týkají vašeho tématu. Tyto větve mohou představovat různé aspekty nebo kategorie vašeho tématu.
 3. Přidejte podvětve. K hlavním větvím přidejte menší větve, které představují další myšlenky, důležité body nebo dílčí úkoly související s každým hlavním podtématem.
 4. Využijte obrázky a klíčová slova. Používejte klíčová slova nebo krátké fráze místo dlouhých vět. Obrázky, symboly a barvy vám pomohou lépe vizualizovat a zapamatovat si obsah mapy.
 5. Svou mapu dále rozvíjejte a upravujte v návaznosti na to, jak se vaše myšlenky rozvíjejí.

Myšlenková mapa nám pomáhá zorganizovat a vizualizovat myšlenky, což vede k lepšímu pochopení, zapamatování a generování nových nápadů.

Modelování

Další skvěle využitelnou technikou NLP pro změnu myšlenkových vzorců je modelování. Její podstata spočívá v co nejvěrnější nápodobě strategií a myšlenkových procesů v dané sféře úspěšných lidí. Tímto způsobem můžeme objevit nové přístupy k řešení životních výzev.

Využití NLP v každodenním životě může být velmi bohaté a rozmanité. Vědomé aplikování a trénink aplikace těchto technik nám může pomoci udělat první kroky k tomu, abyste se stali pánem/paní svých myšlenek, emocí a jednání a dosáhli tak toho, co si přejeme. Je to, jako kdybychom měli v ruce kouzelnou hůlku, která nám pomůže přetvořit naše myšlenkové vzorce a vnést do našeho života pozitivní změny. Nezapomeňte však, že praxe a trpělivost jsou klíčové – změna vyžaduje čas a opakované procvičování nových dovedností.

Klíčové body, které stojí za zapamatování, jsou následující:

 1. Sebeuvědomění je prvním krokem ke změně – rozpoznání vlastních limitujících přesvědčení a automatizovaných reakcí nám umožňuje pracovat na jejich přeměně.
 2. NLP nabízí konkrétní techniky, jako jsou přerámování, vizualizace a kotvení, které můžeme použít ke změně našeho vnímání a chování.
 3. Praxe a trvalá aplikace NLP technik v každodenním životě vede k hlubokým a trvalým změnám. NLP není jen teoretickou disciplínou; je to především praktický nástroj pro osobní rozvoj. Je důležité, abyste se nezalekli experimentování s různými technikami a našli ty, které vyhovují právě vám osobně a přinášejí vám pozitivní výsledky.

Zjistěte více

Pokud vás tato cesta k osobní proměně láká a chcete se o NLP vědět víc, přihlaste se na náš Základní kurz NLP a koučinku online.

Pokud chcete jít do hloubky a nad to získat nástroje pro efektivní rozvoj jiných, přihlaste se do našeho koučovacího výcviku.

Těšíme se na vás!

Použité zdroje

Při zpracování článku bylo využito těchto zdrojů:

Sdílejte na sociálních sítích

UPOZORNĚNÍ: Obsah článků a použité koučovací techniky zde uvedené jsou určeny pro osobní a profesionální rozvoj a nemají za cíl nahrazovat odborné psychologické poradenství či psychiatrickou léčbu. V případě, že se setkáváte s vážnými psychologickými problémy nebo duševními poruchami, doporučujeme obrátit se na kvalifikovaného psychologa nebo psychiatra.

Tipy a rady do e-mailu

Upozorníme vás na nové články

Odesláním souhlasíte se zasíláním obchodních sdělení. Zjistěte více >

© Markéta Hamrlová | ochrana osobních údajů | cookies

Vytvořil MD webdesign - tvoříme obchodně úspěšné weby