POZOR: Na koučovacím výcviku AKOR® s akreditací MŠMT startujícím v září 2024 zbývají poslední 2 místa. Přihlaste se zde >

FacebookLinkedIn Instagram

14 tipů pro nalezení rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem

V dnešní uspěchané době řeší mnoho z nás otázku, jak skloubit pracovní povinnosti a osobní život. Jak je možné dosáhnout rovnováhy, když každodenní tlak a závazky neustále narůstají? Tento článek vychází z metodiky NLP a koučinku mapuje možnosti a ověřené strategie, jak se tomuto cíli alespoň přiblížit.

Současná společnost je orientovaná na výkon

Napadlo vás někdy, jak moc je v současné době každý okamžik naší bdělosti zaplňován nekonečným proudem informací a mnohostranným očekáváním okamžité odezvy? Informační přetížení je dnes tak velké, že v něm mnoho osob ztrácí nejen orientaci ve světě, ale i spojení se sebou samými. 

Digitální zařízení a sociální sítě nás neustále lákají svými upozorněními a notifikacemi. Snadno v nás tak mohou vyvolat neodbytný pocit, že musíme být v permanentní pohotovosti. Naši mysl nepřetržitě zaplavují toky dat. Události vnějšího světa nabírají na čím dál tím rychlejším tempu. 

Rostou požadavky na naši pozornost, produktivitu a výkonnost. Kdo toto tempo nestíhá, odpadá.

Tím, jak západní společnost klade čím dál tím větší důraz na úspěch a výkon, vytváří na jednotlivce enormní tlak. Kvůli tomu tyto osoby často zatínají zuby a přemáhají sami sebe mnohdy až nad hranice svých fyzických a psychických sil, aby byly uznávány a hodnoceny jako úspěšné. V důsledku toho se ocitají:

Tento nesoulad vede v dlouhodobém časovém horizontu k pocitům vyhoření, frustrace a nedostatečnosti.

Jak z křeččího kolečka ven? To je otázka, která se stane v určitý moment našeho života tak palčivou, že ji již nelze ignorovat. Často se takový moment odehraje pod vlivem nějaké události, která pro nás znamená otřes (zdravotní, psychický, vztahový…).

Jak tedy skloubit pracovní a soukromý život?

1. Vytyčte si hranice

Nejprve si ujasněte, kde máte hranice mezi pracovním a osobním časem. Jakmile si toto stanovíte, komunikujte své hranice jasně svému okolí. V dnešní digitální éře jde často o velkou výzvu, kde klíč k ní představuje důslednost.

2. Naučte se říkat „ne“

Naučte se prioritizovat a nebojte se říkat „ne“ závazkům, které neslouží vašim cílům či potřebám. Osvojit si schopnost odmítnout není jen znamením osobní síly, ale i nezbytností pro zdravou rovnováhu.

3. Vymezte a naplánujte si čas pro relaxaci

Vnímejte relaxaci jako nezbytnost a postavte ji jako svoji prioritu. Chvilky pro dočerpání svých sil si naplánujte, stejně jako si plánujete pracovní porady či návštěvu zubaře.

Najděte to, co vás skutečně nabíjí (i když to ostatní nechápou). Ať už je to procházka v přírodě, meditace, háčkování, návštěva rockového koncertu nebo četba knihy. Najděte si takovou činnost, která vás odpojí od práce a dovolujte si ji pravidelně.

4. Dejte přednost efektivitě před delší pracovní dobou

Chlubit se přeplněnými diáři a dlouhými pracovními hodinami jako medailemi čestného uznání se stalo jakýmsi celospolečenským trendem. Stále více profesionálů si však začíná připouštět, jakou cenu za tuto „ctnost“ platí? Nejde o to pracovat tvrdě, ale pracovat chytře. 

Koncept, který je známý jako Paretův princip (nebo Paretovo pravidlo 80/20), říká, že 80 % všech našich výsledků pochází z 20 % našeho veškerého úsilí. To znamená, že pokud správně identifikujeme a soustředíme se na ty správné úkoly, můžeme tím výrazně zvýšit svou efektivitu. 

Správná otázka pro posílení své efektivity zní: Které úkoly přinášejí největší hodnotu pro mě a mou organizaci/firmu/projekt?

Ne všechny úkoly vyžadují vaši osobní pozornost. Naučte se rozlišovat mezi úkoly, které musíte provést osobně, a těmi, které lze delegovat. Delegování méně důležitých aktivit umožňuje získat více času sami pro sebe.

Zorganizování vaší práce začíná vytvořením systému, který zahrnuje efektivní plánování a správu času. To může zahrnovat stanovení denních cílů, používání aplikací pro správu úkolů nebo vytvoření rutin, které minimalizují čas strávený rozhodováním, co dělat dál.

Automatizujte opakující se úkoly pomocí technologických nástrojů a softwaru. Například, pokud každý týden vytváříte reporty, hledejte způsoby, jak využít šablony nebo software, který data agreguje za vás. Investice do správných nástrojů vám může ušetřit hodiny každý týden.

A nezapomeňte, že pracovat chytře zahrnuje i péči o sebe. Pravidelné pauzy, cvičení, dostatečný spánek a vyvážená strava jsou základní stavební kameny, které vám pomohou udržet mentální ostrost a fyzickou vytrvalost.

Nakonec, pravidelně vyhodnocujte efektivitu svých pracovních metod. Co funguje? Co by se dalo vylepšit? Flexibilita a schopnost přizpůsobit své metody změnám jsou klíčem k dlouhodobému úspěchu.

Zapamatujte si, že pracovat chytře není o vytváření více volného času pro lenošení; je to o vytváření více prostoru pro práci, která vás naplňuje, a o život, který chcete žít. 

5. Udržujte sociální kontakty

To, kam věnujeme svou energii, to posilujeme a kultivujeme. Sociální vztahy jsou základem šťastného života. Nenechávejte přátelství a rodinné vztahy stranou, protože práce si žádá vaši pozornost. Připomeňte si, že příležitostné setkání s přáteli může zázračně obnovit vaši energie.

6. Trénujte svoji flexibilitu při řešení pracovních výzev

Flexibilita v práci může být klíčovým faktorem pro vaši pohodu. Platí, kdo nezažil, neotestoval, nezeptal se, nepožádal, neví. Pokud je to možné, buďte odvážní a hledejte způsoby, jak začlenit práci do vašeho života tak, aby byla vám její rozložení více vyhovovalo – ať už jde o pružnou pracovní dobu, práci z domova, nebo kondenzované pracovní týdny.

7. Zahrňte do svého rozvrhu pravidelnou fyzickou aktivitu

Pravidelný pohyb nám byl do vínku evolucí dán jako esenciální podmínka naší psychické a fyzické kondice. Podporuje nejen naše zdraví, ale dodává nám energii a pozitivní naladění. Bez pohybu rychle chřadneme.

8. Dopřejte si digitální detox

Vyhraďte si cíleně čas, kdy budete offline. Odpojení od e-mailů, sociálních sítí a notifikací pomůže vaší mysli odpočinout si a nabrat novou energii. Vedlejším bonusem digitálního detoxu je, že uvidíte svět růžověji a více propojeně. Najednou uvidíte krásu kolem sebe.

9. Plánujte a organizujte

Udělejte si čas na plánování týdne. Plánování může znít nudně, ale v dlouhodobém horizontu vám ušetří mnoho čas i stresu.

10. Najděte si čas pro svůj seberozvoj

Investujte do sebe samých. Ať už je to učení nové dovednosti nebo čtení odborné literatury, čas strávený vzděláváním se může stát nejen zdrojem osobního růstu, ale i prostředkem k dosažení větší rovnováhy, protože se budete cítit naplnější a spokojenější.

11. Vyhledejte pomoc

V případě, že se potýkáte s vážnými emocionálními, psychologickými, zdravotními nebo duševními problémy, doporučuji obrátit se na kvalifikovaného odborníka. Tento text vznikl jako nástroj pro podporu osobního a profesionálního rozvoje a nenahrazuje odborné psychologické poradenství nebo lékařskou péči.

12. Učte se od ostatních

Začněte si všímat lidí, kteří mají rovnováhu mezi prací a osobním životem, a učte se od nich. Inspirace a rady od ostatních mohou být cenné a mohou vám pomoci nalézt nové způsoby, jak zlepšit vaši vlastní rovnováhu. NLP říká této strategii modelování.

13. Dbejte na zdravý spánek

Kvalitní spánek je základem naší produktivity i spokojenosti, ovlivňuje naši kreativitu i schopnost cítit pohodu.

14. Určete si své priority a ty nejvyšší posilujte

Vědomě usilujte o sladění vašich životních hodnot s pracovními cíli. Když vaše práce odráží to, co považujete za důležité, je mnohem pravděpodobnější, že budete cítit větší spokojenost a harmonii.

Jednou z efektivních technik pro možnost sladění osobních hodnot s prací je mapování hodnot.

Mapování hodnot

Toto cvičení vám může pomoci identifikovat a sjednotit vaše klíčové životní hodnoty s vaší profesní dráhou. Zde je krok za krokem, jak na to:

Krok 1: Identifikace hodnot

Vytvořte si seznam 35 hodnot, které jsou pro vás v životě nejdůležitější. Hodnoty jako rodina, zdraví, svoboda, úspěch, smysl, integrita, znalosti atd.

Zužte tento seznam na top 5 hodnot, které jsou pro vás absolutně klíčové.

Krok 2: Reflexe pracovní role

Zapište si hlavní aspekty vaší současné pracovní role. Vedle každého aspektu uveďte, která z vašich klíčových hodnot se v tomto bodě odráží nebo uplatňuje.

Krok 3: Zhodnocení

Vyhodnoťte, ve kterých oblastech vaší práce jsou vaše klíčové hodnoty již dobře zastoupeny. Identifikujte oblasti, kde dochází k nesouladu mezi vašimi hodnotami a vaší pracovní rolí.

Krok 4: Stanovte si cíle pro sladění svých hodnot s faktickým stavem

Pro každou oblast, kde cítíte nesoulad, vytvořte konkrétní cíle, jak sladit vaše hodnoty s vaší prací. Navrhněte kroky, které můžete podniknout k nápravě. Rozložte každý cíl na specifické, měřitelné, dosažitelné, relevantní a časově omezené úkoly. Stanovte si časový plán pro provedení těchto úkolů.

Krok 5: Úpravy

Počítejte s tím, že vše se vyvíjí a mění. Upravujte svůj akční plán podle toho, jak se vyvíjí váš osobní i pracovní život.

15. Naučte se vnímat svůj osobní čas jako investici

Čas strávený mimo práci není jen vaším odpočinkem, ale skvělou investicí s obrovskou návratností do vašeho zdraví a dlouhodobého úspěchu a pohody. Když jste vyrovnaní a šťastní ve svém osobním životě, přinášíte tu nejlepší verzi sebe samých do své práce (a to je výhodné i pro vašeho zaměstnavatele).

Zkombinováním těchto tipů do svého každodenního života můžete dosáhnout rovnováhy, která vám přinese klid, štěstí a úspěch jak v osobním, tak v pracovním životě. Pamatujte si však, že jde o neustálý proces osobního růstu a přizpůsobování se změnám.

Zjistěte více

Chcete se naučit, jak lépe porozumět sobě samým? Chcete se naučit pomáhat ostatním měnit jejich životy? Přihlaste se do kurzu Kouč osobního rozvoje.

Těším se na vás!

Použité zdroje

Sdílejte na sociálních sítích

UPOZORNĚNÍ: Obsah článků a použité koučovací techniky zde uvedené jsou určeny pro osobní a profesionální rozvoj a nemají za cíl nahrazovat odborné psychologické poradenství či psychiatrickou léčbu. V případě, že se setkáváte s vážnými psychologickými problémy nebo duševními poruchami, doporučujeme obrátit se na kvalifikovaného psychologa nebo psychiatra.

Tipy a rady do e-mailu

Upozorníme vás na nové články

Odesláním souhlasíte se zasíláním obchodních sdělení. Zjistěte více >

© Markéta Hamrlová | ochrana osobních údajů | cookies

Vytvořil MD webdesign - tvoříme obchodně úspěšné weby